கட்டுரைகள்
உம்மத் 73 ஆகப் பிரியும் என்ற ஹதீஸ் பலவீனமானது அல்ல Posted on : 2013-07-19

கேள்வி :
உம்மத் 73 ஆகப் பிரியும் என்ற ஹதீஸை ஹதீஸ்கலை அறிஞர்களில் ஒரு கூட்டத்தினர் "பலயீனமானது" என்று கூறியுள்ளதாக இமாம் இப்னு கதீர் கூறுவதாக சிலர் கூறுகின்றனர்.
 
 
பதில் :
See more

ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனினுக்கே உரிய தனியான சிறப்பம்சங்கள் Posted on : 2013-07-15

01. நபியவர்கள் வைத்த ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீன் என்ற பெயரிலேயே அடையாள படுத்தப்படுகிறது.
 
 
02. ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனுடைய கொள்கை இஸ்லாம் மட்டுமேயாகும். அதற்கு மத்ஹபுகளுடனோ, இயக்கங்களுடனோ, தரீகாக்களுடனோ எந்த சம்ப... See more

பிரிந்து இயக்கங்களாக இருக்கும் உங்கள் இயக்கப் பெயர்களுக்கு ஆதாரம் தாருங்கள் ! Posted on : 2013-07-09

ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனையும் அதனது இமாமையும் பற்றிப் பிடிப்பீராக... 
அனைத்துப் பிரிவுகளையும் விட்டு ஒதுங்குவீராக!
(ஸஹீஹுல் புகாரி 3606) 
 
 
யார் ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனுக்கு ஒரு சாண் மாறு செய்கிறாரோ... See more

பிரிந்து இருக்கும் சமூகத்திற்கு வஹியின் எச்சரிக்கை Posted on : 2013-07-09

பிரிந்திருப்பது அல்லாஹ்வின் தண்டனையாகும். !
 
 
உங்களுக்கு மேலிருந்தோ அல்லது உங்களது பாதங்களுக்கு கீழிருந்தோ உங்களுக்கு வேதனையை அனுப்பிடவும் அல்லது உங்களை பல பிரிவுகளாக ஆக்கி ஒருவரின் கொடுமை... See more

இன்று 73 ஐ விட அதிகமான பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன. Posted on : 2013-07-19

கேள்வி :
உம்மத் 73 ஆகப் பிரியும் என்ற ஹதீஸில் 73 ஆகப் பிரியும் என்று காணப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் இன்று 73 ஐ விட அதிகமான பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன. எனவே இந்த ஹதீஸ் யதார்த்ததிட்கு முரணாகக் காணப்படுவதால் இந்த ஹதீஸ் அ... See more