பிறந்த குழந்தையின் காதில் அதானும் இகாமத்தும் கூறல் Posted on : 2016-10-22 Print

4வது மஜ்லிசுஸ் சூராவின் ஆய்வு முடிவு - பிறந்த குழந்தையின் காதில் அதானும் இகாமத்தும் கூறல்