தொழுகையில் தக்பீர் கட்டியதும் ஓத வேண்டியது Posted on : 2016-07-09 Print

தொழுகையில் தக்பீர் கட்டியதும் ஓத வேண்டிய அவ்ராதுகள் 3 உள்ளன. அவைகள் இடம்பெற்றுள்ள ஹதீஸ்கள் பற்றிய ஆய்வு.