கையேந்திப் பிரார்த்தனை செய்த பின்னர் கைகளை முகத்தில் தடவலாமா? Posted on : 2016-10-22 Print

4வது மஜ்லிசுஸ் சூராவின் ஆய்வு முடிவு  --  கையேந்திப் ரிரார்த்தனை செய்த பின்னர் டககடள முகத்தில் தடவலாமா?